אחריות לשנה למזמינים באתר

אנשים עם מוגבלות שלטובת עניינם או לטובת מימוש זכויותיהם, ובכלל זה גם עפ"י חוק שוויון זכויות, חלות על המשיבה חובות לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט ו\או שירות מענה טלפוני ו\או שירות קבלת מסמכים ו\או כל שירות אחר עפ"י תקנות נגישות השירות, שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה או שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה עפ"י עקרונות חוק שוויון זכויות או תקנות נגישות השירות מכוחו

  • המשיבה תעניק לחברי הקבוצה הנחה חד פעמית של 30% לרוכשים באתר מכלל המוצרים שבקטלוג המשיבה, למעט מסכים ומקרנים ולמעט כפל מבצעים, למשך שנה אחת מהמועד הקובע, ועד לשיעור מיצוי כולל של 350,000 ₪;  במידה ומסיבה כלשהי לא תמוצה ההטבה במשך שנים עשר חודשים מהמועד הקובע – יוארך מועד ההטבה לתקופה נוספת של עשרים וארבעה חודשים, לגבי חלק ההטבה שלא מוצה;
  • במידה ומסיבה כלשהי לא תמוצה ההטבה לאחר התקופות המנויות לעיל, יועבר החלק מן ההטבה הנזכרות אשר לא מוצה בדרך של שוברים למרכז לעיוור בישראל – אשר יחלקם בהתאם לשיקול דעתו.
  • כל אחד מחברי הקבוצה יהיה זכאי להטבה האמורה. מתן ההטבה בתקופות לעיל, יותנו בהצגת אחד מהבאים:- (1) תעודת עיוור; (2) תעודת רפואית המעידה על לקות פיזית שאינה מאפשרת תפעול מקלדת;  (3) תעודה המעידה על לקות קוגניטיבית וכן תעודה המעידה על שימוש בתכנת זיהוי קולי ו/או העתק רכישה תכנה מעין זו. זכאות חברי הקבוצה להטבה לעיל, היא עד שיעור המיצוי הכולל הנקוב בס' 4א. לעיל.

לעיון בהסכם הפשרה לחצו כאן